Termeni si conditii

I. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul document reprezentand Termenii si Conditiile Legale, este Contractul de Prestari Servicii specificate in II. OBIECTUL CONTRACTULUI, denumit in continuare "TCL" sau “contract”. Prezentul TCL este incheiat intre dumneavoastra (numit in continuare "BENEFICIAR") in calitate de beneficiar si SC Wedis Company SRL (numit in continuare "nostru", "al nostru", "wedis" sau "PRESTATOR") in calitate de furnizor de produse si servicii mai jos mentionate. Folosirea serviciilor SC Wedis Company SRL constituie subiectul prezentului contract .

SC Wedis Company SRL, denumita in continuare PRESTATOR , - societatea comerciala SC Wedis Company SRL, avand sediul social in TG Mures, Strada Gloriei 1/14, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J26/62/2005, CUI: RO17138670.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestarea de servicii de dezvoltare identitate verbala si vizuala, servicii internet, mentenanta, gazduire, web design, web development, consultanta de marketing si altele prezente pe site. Contractul legalizeaza relatia dintre PRESTATOR si BENEFICIAR. Mai multe detalii despre pachetele oferite de PRESTATOR pot fi gasite la detalii pachete .

2.2. Vanzarea – cumpararea de produse /servicii specifice PRESTATORULUI. Acestea vor fi mentionate in Anexele de Calcul a preturilor aferente lucrarilor solicitate.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1.Contractul se incheie pe o durata de zile specificata in anexa, depinzand de specificatiile produsului sau serviciului, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor printr-un Act Aditional.

IV. PLATA

4.1. Preturile sunt calculate in euro. BENEFICIARUL va plati pretul serviciilor in RON la cursul de schimb stabilit la data emiterii facturii, la termenul de plata stabilit prin factura sau in avans. Prin termenul de plata stabilit se intelege o perioada de maxim 5 zile de la data emiterii facturii. Partile agreaza ca transmiterea facturii se realizeaza pe e-mailul comunicat de BENEFICIAR. La solicitarea expresa a clientului, PRESTATORUL poate trimite factura prin posta. Pentru facturile neplatite la termen BENEFICIARUL va plati penalitati de intarziere in decontare de 0,5% / zi, cu titlu de daune moratorii pana la plata intregii sume. Totalul penalitatilor de intarziere in decontare poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

V. COSTURI ADITIONALE

5.1. BENEFICIARUL se obliga sa restituie PRESTATORULUI orice cheltuieli suplimentare necesare pentru realizarea proiectului, cum ar fi: cumpararea la cererea BENEFICIARULUI de module, template-uri, articole, fotografii sau programe de calculator specifice s.a. . PRESTATORUL se obliga sa notifice BENEFICIARUL pentru orice necesitate de cumparare a celor scrise la paragraful anterior, iar cumpararea acestora se va face doar cu acceptul BENEFICIARULUI.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

6.1. Obligatiile BENEFICIARULUI 6.1.1. BENEFICIARUL se obliga sa respecte termenele si conditiile de plata.

6.1.1. BENEFICIARUL va depune la dispozitia PRESTATORULUI toate informatiile si elementele necesare referitoare la activitatea sa, reprezentand continutul informational al materialelor de realizat. Nerespectarea termenului de predare sau furnizarea neconforma din punct de vedere tehnic sau gresita a informatiilor sau materialelor de catre BENEFICIAR pentru realizarea serviciilor dorite, achita de raspundere PRESTATORUL in ceea ce priveste nerealizarea respectivei comenzi in termenele stabilite chiar daca aceasta a fost achitata in prealabil. Daca este cazul, BENEFICIARUL va suporta costurile suplimentare generate de intarzieri.

6.1.2. La finalul perioadei contractuale BENEFICIARUL se obliga sa precizeze in scris acordul la forma finala a comenzii, orice modificare ulterioara revenind exclusiv (diferenta de costuri, timp) in sarcina BENEFICIARULUI.

6.1.3. BENEFICIARUL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si a tuturor documentelor aferente prezentului contract.

6.1.4. Beneficiarul permite Prestatorului sa utilizeze informatia furnizata prin prezentul contract pentru scopurile specifice activitatii Prestatorului pe durata contractului.

6.2. Obligatiile PRESTATORULUI

6.2.1. PRESTATORUL se obliga sa predea lucrarea in forma, cuantumul si la termenele specificate in contract sau anexele acestuia.

6.2.2. PRESTATORUL se obliga sa aduca la indeplinire prezentul contract, in conformitate cu sarcinile asumate. 6.2.3. PRESTATORUL se obliga sa pastreze confidentialitatea lucrarilor si a informatiilor primite pentru executarea acestora.

  6.3. Nici una dintre parti nu va impiedica cealalta parte sa dezvaluie informatii in cazul in care acestea sunt solicitate de autoritatile legale competente care urmeaza procedurile legale in vigoare.
 

VII. COPYRIGHT SI DREPTURI DE AUTOR

7.1. BENEFICIARUL asigura PRESTATORULUI si garanteaza neconditionat ca orice element de text, grafica, fotografii, design sau alte lucrari de arta furnizate pentru a fi incluse in proiect, sunt proprietatea BENEFICIARULUI sau ca are permisiunea din partea proprietarilor de drept pentru a folosi toate aceste elemente in scopurile sub care au fost achizitionate. BENEFICIARUL se obliga sa apere PRESTATORUL de orice plangere sau litigiu ce decurge din folosirea acestor elemente furnizate de BENEFICIAR.

7.2. Drepturile de proprietate asupra produselor si serviciilor (inclusiv logo-uri, butoane, afisare si toate informatiile) realizate de PRESTATOR, la solicitarea BENEFICIARULUI sunt si raman ale acestuia din urma, putand fi folosite de acesta numai sub conditia achitarii integrale catre PRESTATOR a sumelor aferente transferului materialelor. Prestatorul este proprietarul materialelor create ( a site-urilor, etc) pana la achitarea in totalitate a valorii contractului de catre Beneficiar.

7.3. Prestatorul are dreptul de a se referi la materialele create pentru Beneficiar, in portofoliul propiu, ca fiind realizatorul acestora.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul inceteaza, inainte de finalizarea perioadei minime contractuale, la cererea clientului printr-o notificare adresata in scris catre PRESTATOR, cu 10 zile inainte de data la care se doreste incetarea contractului, cu plata tuturor datoriilor. PRESTATORUL poate rezilia prezentul contract din motive imputabile clientului, cu o notificare prealabila de 10 zile. PRESTATORUL are dreptul de a rezilia contractul deindata pentru abuzul si utilizarea inadecvata a produselor si serviciilor SC Wedis Company SRL . Incetarea contractului se va produce de plin drept, fara interventia instantei judecatoresti competente, de la data constatarii de catre PRESTATOR a oricaruia dintre cazuri, fara preaviz si fara drept la compensatie sau despagubiri.

8.2. Incetarea prezentului contract nu va afecta obligatiile deja scadente intre partile contractante.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea prezentului contract ori alte pretentii decurgand din acestea, vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

9.2. Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti competente, potrivit dreptului comun.
 

X. FORTA MAJORA

10.1. Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa semnarea prezentului contract si care impiedica executarea acestuia este considerata forta majora si este exoneratoare de raspundere.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Am citit, am inteles exprimarea si sunt de acord cu clauzele prezentului contract, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal si a acelora avand functie de identificare, conform politicii de confidentialitate.

11.2. Persoanele care semneaza in numele partilor contractante declara ca sunt pe deplin autorizate sa faca acest lucru in numele acelei parti.